מסכת שקלים

פרק ח


(א) כל הרקין הנמצאים בירושלם טהורין
חוץ משלשוק העליון
דברי רבי מאיר
רבי יוסי אומר
בשאר ימות השנה שבאמצע טמאין
ושבצדדין טהורין
ובשעת הרגל שבאמצע טהורין ושבצדדין טמאין
שמפני שהן מעטין מסתלקין לצדדין


(ב) כל הכלים הנמצאין בירושלם
דרך ירידה לבית הטבילה טמאין
דרך עליה טהורין
שלא כדרך ירידתן עליתן
דברי רבי מאיר
רבי יוסי אומר
כלן טהורין
חוץ מן הסל והמגריפה והמרצה המיחדין לקברות

2
(ג) סכין שנמצאת בארבעה עשר שוחט בה מיד
בשלשה עשר שונה ומטביל
וקופיץ בין בזה ובין בזה שונה ומטביל
חל ארבעה עשר להיות בשבת שוחט בה מיד
בחמשה עשר שוחט בה מיד
נמצאת קשורה לסכין הרי זו כסכין


(ד) פרכת שנטמאת בולד הטמאה
מטבילין אותה בפנים
ומכניסין אותה מיד
ואת שנטמאת באב הטמאה
מטבילין אותה בחוץ
ושוטחין אותה בחיל
ואם היתה חדשה
שוטחין אותה על גג האצטבא
כדי שיראו העם את מלאכתה שהיא נאה


(ה) רבן שמעון בן גמליאל אומר
משום רבי שמעון בן הסגן
פרכת עביה טפח
ועל שבעים ושתים נימין נארגת
ועל כל נימא ונימא עשרים וארבעה חוטין
ארכה ארבעים אמה
ורחבה עשרים אמה
ומשמונים ושתי רבוא נעשית
ושתים עושין בכל שנה
ושלש מאות כהנים מטבילין אותה


(ו) בשר קדשי קדשים שנטמא
בין באב הטמאה בין בולד הטמאה
בין בפנים בין בחוץ
בית שמאי אומרים הכל ישרף בפנים
חוץ משנטמא באב הטמאה בחוץ
ובית הלל אומרים הכל ישרף בחוץ
חוץ משנטמא בולד הטמאה בפנים
(ז) רבי אליעזר אומר
את שנטמא באב הטמאה
בין בפנים בין בחוץ ישרף בחוץ
ואת שנטמא בולד הטמאה
בין בפנים בין בחוץ ישרף בפנים
רבי עקיבא אומר
מקום טמאתו שם שרפתו

4
(ח) אברי התמיד נתנין מחצי כבש ולמטה במזרח
ושלמוספין נתנין מחצי כבש ולמטה במערב
ושלראשי חדשים נתנין על כרכב המזבח מלמעלה


השקלים והבכורים
אין נוהגין אלא בפני הבית
אבל מעשר דגן ומעשר בהמה והבכורות
נוהגין בין בפני הבית בין שלא בפני הבית


המקדיש שקלים ובכורים
הרי זה קדש
רבי שמעון אומר
האומר בכורים קדש אינן קדש