Color Code

Colored type is used to indicate structural elements in the text. There are three different classes of colored elements.

KEY

I

Horizontal Links

II

Vertical Links

III

Closure

Simple Parallel

Internal Parallel

Chiastic Closure

Synthetic Middle

Parallel between Rows

Simple Closure

Click on colored text above to see example.

 

 

Example 1: Simple Parallel

(א) תפלת השחר עד חצות
רבי יהודה אומר עד ארבע שעות

תפלת המנחה עד הערב
רבי יהודה אומר עד פלג המנחה

תפלת הערב אין לה קבע
ושלמוספין כל היום
רבי יהודה אומר עד שבע שעות

ברכות ג

In example 1 above, the colored text is used to demonstrate an element common to all three segments of row 1. The color indicates a common linguistic element or concept that appears in all segments of the row.

Return To Key

Example 2: Synthetic Middle

In the following example, color is used to indicate the conceptual construction of a three-part line. The middle segment combines aspects of the two extreme segments.


בפרקים
שואל מפני הכבוד ומשיב
ובאמצע
שואל מפני היראה ומשיב
דברי רבי מאיר
רבי יהודה אומר
באמצע שואל מפני היראה
ומשיב מפני הכבוד
בפרקים שואל מפני הכבוד
ומשיב שלום לכל אדם


(ב) אלו הן בין הפרקים
בין ברכה ראשונה לשניה
בין שניה לשמע
ובין שמע לוהיה אם שמע
בין והיה אם שמע לויאמר
בין ויאמר לאמת ויציב
רבי יהודה אומר
בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק


אמר רבי יהושע בן קרחה
למה קדמה שמע לוהיה אם שמע
אלא כדי שיקבל עליו
על מלכות שמים תחלה
ואחר כך יקבל עליו על מצות
והיה אם שמע לויאמר
שוהיה אם שמע נוהג
ביום ובלילה
ויאמר אינו נוהג אלא ביום

ברכות ב

The first color marks a linguistic element common to the first two segments of the row. The second color marks elements common to the second and third segments. The combination indicates that the central segment contains aspects of both the adjacent segments.

Return To Key

Example 3 : Parallel between Rows


(א) מי שמתו מטל לפניו
פטור מקריאת שמע
מן התפלה
ומן התפלין


נושאי המטה וחלופיהן
וחלופי חלופיהן
את שלפני המטה
ואת שלאחר המטה
את שלמטה צרך בהן פטורין
ואת שאין למטה צרך בהן חיבין
אלו ואלו פטורין מן התפלה


(ב) קברו את המת וחזרו
אם יכולין להתחיל ולגמור
עד שלא יגיעו לשורה
יתחילו
ואם לאו לא יתחילו
העומדים בשורה פנימים פטורים
והחצונים חיבין


(ג) נשים ועבדים וקטנים
פטורין מקריאת שמע ומן התפלין
וחיבין בתפלה

ובמזוזה
ובברכת המזון


בעל קרי מהרהר בלבו
ואינו מברך
לא לפניה ולא לאחריה
ועל המזון מברך לאחריו
ואינו מברך לפניו
רבי יהודה אומר
מברך לפניהם ולאחריהם
(ה) היה עומד בתפלה
ונזכר שהוא בעל קרי
לא יפסיק אלא יקצר


ירד לטבול
אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות
עד שלא תנץ החמה
יעלה ויתכסה ויקרא
ואם לאו
יתכסה במים ויקרא
אבל לא יתכסה
לא במים הרעים ולא במי המשרה
עד שיטיל לתוכן מים
וכמה ירחיק מהם ומן הצואה
ארבע אמות
זב שראה קרי
ונדה שפלטה שכבת זרע
והמשמשת שראתה נדה
צריכין טבילה
ורבי יהודה פוטר

ברכות ג

In example 3 the colored type indicates linguistic parallels between parallel segments in different rows. The first segment of line 1 contains text that appears in the first section of line two also. Similarly, the second and third segments of line one contain expressions that appear again in the parallel segments of the second line.

Return To Key

Example 4: Chiastic Closure


(א) החובל בחברו
חיב עליו משום חמשה דברים
בנזק בצער ברפוי בשבת ובבשת
בנזק כיצד
סמא את עינו
קטע את ידו שבר את רגלו

רואין אותו
כאלו הוא עבד נמכר בשוק
ושמין כמה היה יפה
וכמה הוא יפה
צער כואו בשפוד או במסמר
ואפלו על צפרנו
מקום שאינו עושה חבורה
אומדין כמה אדם כיוצא בזה
רוצה לטול להיות מצטער כך


רפוי הכהו חיב לרפאותו
עלו בו צמחים
אם מחמת המכה חיב
שלא מחמת המכה פטור
חיתה ונסתרה חיתה ונסתרה
חיב לרפאותו
חיתה כל צרכה

אינו חיב לרפאותו
שבת
רואין אותו

כאלו הוא שומר קשואין
שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו


בשת הכל לפי המביש והמתביש
המביש את הערם
המביש את הסומא
המביש את הישן חיב
וישן שביש פטור
נפל מן הגג והזיק וביש
חיב על הנזק ופטור על הבשת
שנאמר
ושלחה ידה והחזיקה במבשיו
אינו חיב על בשת
עד שיהא מתכון
(ב) זה חמר באדם מבשור
שהאדם משלם
נזק צער רפוי שבת ובשת
ומשלם דמי ולדות
ושור אינו משלם אלא נזק
ופטור מדמי ולדות


(ו) התוקע לחברו נותן לו סלע
רבי יהודה אומר
משום רבי יוסי הגלילי מנה
סטרו נותן לו מאתים זוז
לאחר ידו נותן לו ארבע מאות זוז
צרם באזנו תלש בשערו
רקק והגיע בו רקו
העביר טליתו ממנו
פרע ראש האשה בשוק
נותן ארבע מאות זוז
זה הכלל הכל לפי כבודו


(ז) אף על פי שהוא נותן לו
אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו
שנאמר ועתה השב את אשת
ומנין שלא יהא המוחל אכזרי
שנאמר
ויתפלל אברהם אל האלהים
וירפא אלהים את אבימלך


האומר סמא את עיני
קטע את ידי שבר את רגלי חיב
על מנת לפטור חיב
קרע את כסותי שבר את כדי חיב
על מנת לפטור פטור
עשה כן לאיש פלוני
על מנת לפטור חיב
בין בגופו בין בממונו

בבא קמא ח

In example 4 chiasm color one and chiasm color two are used together to indicate a chiasm. A phrase that appears in the upper right hand corner of the chapter returns in the lower left hand corner. Similarly, a phrase that first appears in the upper left hand corner of the chapter reoccurs in the lower right hand corner.

Return To Key


Example 5 Internal Parallel


A
(ה) הגוזל את חברו שוה פרוטה ונשבע לו
יוליכנו אחריו אפלו למדי
לא יתן לא לבנו ולא לשלוחו
אבל נותן לשליח בית דין
ואם מת יחזיר ליורשיו
B
(ו) נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החמש
מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החמש
מחל לו על זה ועל זה
חוץ מפחות משוה פרוטה בקרן
אינו צריך לילך אחריו
C
נתן לו את החמש ולא נתן לו את הקרן
מחל לו על החמש ולא מחל לו על הקרן
מחל לו על זה ועל זה חוץ משוה פרוטה בקרן
צריך לילך אחריו


A
(ז) נתן לו את הקרן ונשבע לו על החמש
הרי זה משלם חמש על חמש
עד שיתמעט הקרן פחות משוה פרוטה
וכן בפקדון
שנאמר בפקדון או בתשומת יד או בגזל
או עשק את עמיתו או במצא אבדה
וכחש בה ונשבע על שקר
הרי זה משלם קרן וחמש ואשם
B
היכן פקדוני אמר לו אבד משביעך אני ואמר אמן
והעדים מעידים אותו שאכלו משלם את הקרן
הודה מעצמו משלם קרן וחמש ואשם
C
(ח) היכן פקדוני אמר לו נגנב
משביעך אני ואמר אמן
והעדין מעידים אותו שגנבו משלם תשלומי כפל
הודה מעצמו משלם קרן וחמש ואשם

בבא קמא ט

Colored type is used in example 5 to indicate internal parallels. In each of the two sections a single phrase appears in each of three subsections. While each section contains a different repeating phrase, the sections are structurally identical, being divided into three subsections containing a repeated phrase.

Return To Key

Example 6 : Simple Closure

1
(א) מאימתי מזכירין גבורות גשמים
רבי אליעזר אומר מיום טוב הראשון שלהחג
רבי יהושע אומר מיום טוב האחרון שלהחג
אמר לו רבי יהושע
הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג למה הוא מזכיר
אמר לו רבי אליעזר
אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר
משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו
אמר לו אם כן לעולם יהא מזכיר

5
יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה
שנאמר
הלוא קציר חטים היום וגומר

In the example above colored type is used to indicate closure. A phrase that appears in the opening unit of the chapter reappears again at its close. This form of closure is found only in chapters in which the first and last rows of the chapter contain a single unit.

Return To Key